หมวดหมู่ อบรม-สัมมนา

หลักสูตรเทคนิค และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย EIA ฉบับใหม่

หลักสูตร เทคนิค และวิธีการจัดทำรายงานผล…

การอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการก่อน และหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 8.3…

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร “ความความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า” วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร“ความความ…

หลักสูตร “การบริหารจัดการก่อน และหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”

รายละเอียดในการอบรม เหมาะสำหรับ วัตถุปร…