ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับบริหาร”

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567

เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8

อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร