แนะนำองค์กร

logloSearch:
Smart Slider with ID: 1

แนะนำองค์กร

นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
องค์กรรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดการทรัพย์สินที่มีความรอบรู้ แม่นยำในข้อกฎหมาย สมาชิกเป็นมืออาชีพ เป็นที่รู้จักของประชาชน

วิสัยทัศน์   2013
สมาคมฯ มุ่งให้สมาชิกเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและยกระดับวิชาชีพของการบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับสู่สากลตลอดจนร่วมพัฒนาชีวิตชุมชนในสังคมให้ดีขึ้น

พันธกิจ   Mission  2013 ”
1.        ภาระกิจผลักดันวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สิน เพื่อยกระดับสู่ AEC
2.      ภาระกิจการแก้ไขกฏหมายอาคารชุด และจัดสรรที่ดิน
3.        ภาระกิจการตั้งหน่วยงานการบริหารอาคารสำนักงาน
4.        ภาระกิจ จัดหารายได้ และสร้างอาคารสำนักงานสมาคมฯ
5.        ภาระกิจด้านอุบัติภัยและให้ความรู้ด้านประกันภัย
6.        ภาระกิจคืนกำไรสู่สมาชิก และดูแลสวัสดิการสมาชิก
7.      ภาระกิจผลักดันกฏหมายควบคุมวิชาชีพ

กลยุทธ์  “ Strategy 2013 ”
1.จัดการอบรมวิชาการ
2.สร้างฐานข้อมูลด้านวิชาชีพ
3.เผยแพร่ความรู้ให้สมาชิกและรับใช้สังคม
4.สร้าง ข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง ( Codes of best practices ) ของผู้บริหารทรัพย์สิน
5.กำหนดบทบาท Public  speaker ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6.ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และสมาคมวิชาชีพอื่นในภาระกิจที่เกี่ยวข้อง
7.ร่วมพัฒนาสังคมด้านวัฒนธรรม การศึกษา  ทัศนคติ  ค่านิยมที่เป็นไทย