Category: General ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566


กันยายน 29, 2023

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 4701 ชั้น 7 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

View full calendar