PMAT Admin

PMAT Admin

บรรยากาศการประชุมสัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังพลอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คุณสา…

บรรยากาศพิธีรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตราฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา …