ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน” วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567

🎀🎀ภาพบรรยากาศ 🎀🎀
💕อบรมหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน”
วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 -16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร