สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมเกษมปริวัจน์ ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า