เปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรม “จป. บริหาร”

หลักสูตรวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.

เพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกาหนด
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม

หน่วยฝึกอบรม : ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับบริหาร ตามข้อ 43 แห่งกฏ
กระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดาเนินการด้าน
ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 จานวน 12 ชั่วโมง

โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ 174-212009-9 สาขาชิดลม
แนบหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : @pmathai
ปิดรับสมัคร วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณนฤมล โสกันธิกา โทร .081-279-9501, 095-596-1276