เปิดรับสมัคร หลักสูตร “จป. หัวหน้างาน”

หลักสูตร วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงกฎหมายแรงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยภายในองค์กร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทำงานกฎหมายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การค้นหาอันตราย รวมถึงการป้องกัน และควบคุมอันตราย
จากการทำงาน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ และตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของหัวหน้างาน ในฐานะเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ผู้ซึ่งมีความสาคัญต่อการนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทางานกระจาย
ไปสู่การปฏิบัติภายในส่วนงานหรือองค์กร

หน่วยฝึกอบรม : ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
ตามข้อ 43 แห่งกฏกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน
หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 จำนวน 12 ชั่วโมง


โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ 174-212009-9 สาขาชิดลม
แนบหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : @pmathai
ปิดรับสมัคร วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล โสกันธิกา โทร .081-279-9501, 095-596-1276