ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” รุ่น 2

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 9.00 -16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

🎉🎉ภาพบรรยากาศ 🎉🎉

🎀อบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” รุ่น 2
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 9.00 -16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
🎀โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.เกรียงไกร โพธิ์มณี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร
วิทยากร คุณชาญ ศิริรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
🎀 และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบเยอร์ จำกัด