อบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี

หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม Harmony Room Hotel J Pattaya