ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 4801 ชั้น 8
อาคาร 4 อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร