พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” รุ่น 4

ประมวลภาพรับใบประกาศนียบัตร
อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” รุ่น 4
ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 เวลา 8.00 -16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร