ภาพบรรยากาศ การอบรม หลักสูตรเทคนิค และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย EIA ฉบับใหม่

ภาพบรรยากาศ การอบรม หลักสูตรเทคนิค และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย EIA ฉบับใหม่
วันที่ 29 สิงหาคม 2566
เวลา 9.00 -16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร