ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร “ความความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า” วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร
“ความความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า”
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 -17.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร