ส่งมอบ ทีวี พร้อมอุปกรณ์ บริจาคให้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

วันพฤหัสบดีที่่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
โดย
1.คุณเชษฐ์ฯ นายกสมาคมฯ
2.คุณอัครนันท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
3.คุณสถิตย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ได้เป็นตัวแทนส่งมอบ ทีวี จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง
เพื่อบริจาคให้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน