คณะกรรมการบริหารสมาคมประจำปี 2565 – 2567

คุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล

นายกสมาคม

คุณสุรพล มนูญผล

อุปนายก

คุณสามภพ บุนนาค

กรรมการ

คุณเหรียญชัย เบญจาศุภวรรณ

กรรมการ

คุณชาญ ศิริรัตน์

กรรมการ และฝ่ายวิชาการฝ่ายพัฒนาจรรยาบรรณ

คุณประพิณพัฒน์ อริยศรีจิต

กรรมการฝ่ายปฏิคม และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

คุณชาญณรงค์ หวังเจริญ

กรรมการ และฝ่ายทะเบียน

คุณสุริยาวุธ กิตติภูวดล

กรรมการ และฝ่ายหาทุน และสวัสดิการ

คุณชัยยศ ณ บางช้าง

กรรมการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย

กรรมการ และเหรัญญิก

คุณจักรพันธ์ ภวังครัตน์

กรรมการ และเลขาธิการ