ประจำปี 2565 – 2568

คุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล

นายกสมาคม

คุณสามภพ บุนนาค

อุปนายก

คุณสุรพล มนูญผล

อุปนายก

คุณชาญ ศิริรัตน์

กรรมการและฝ่ายวิชาการฝ่ายพัฒนาจรรยาบรรณ

คุณประพิณพัฒน์ อริยศรีจิต

กรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

คุณปราโมทย์ เรืองสอน

กรรมการและฝ่ายทะเบียน

คุณสุริยาวุธ กิตติภูวดล

กรรมการและฝ่ายหาทุนและสวัสดิการ

คุณชัยยศ ณ บางช้าง

กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย

กรรมการและเหรัญญิก

คุณจักรพันธ์ ภวังครัตน์

กรรมการและเลขาธิการ