ประจำปี 2565 – 2568

คุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล

นายกสมาคม

คุณสุรพล มนูญผล

อุปนายก

คุณชาญ ศิริรัตน์

กรรมการ และฝ่ายวิชาการฝ่ายพัฒนาจรรยาบรรณ

คุณประพิณพัฒน์ อริยศรีจิต

กรรมการฝ่ายปฏิคม และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

คุณปราโมทย์ เรืองสอน

กรรมมการ และฝ่ายทะเบียน

คุณสุริยาวุธ กิตติภูวดล

กรรมการ และฝ่ายหาทุน และสวัสดิการ

คุณชัยยศ ณ บางช้าง

กรรมการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย

กรรมการ และเหรัญญิก

คุณจักรพันธ์ ภวังครัตน์

กรรมการ และเลขาธิการ