เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า”

 

💦 เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ 💦

หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า”

(จัดอบรมโดยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครและบริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด)

🎉🎉เปิดรับสมัครจำนวน 3 รุ่น / รุ่นละ 50 ท่าน (หลักสูตร 1 วัน)🎉🎉

📆รุ่นที่ 1  วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

📆รุ่นที่ 2  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

📆รุ่นที่ 3  วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566

เวลา 8.30 -17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

🎉🎉วัตถุประสงค์🎉🎉

✔เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกำหนด

✔เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานไฟฟ้าได้

อย่างปลอดภัย

✔เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักอันตรายจากไฟฟ้า และวิธีการป้องกัน

อันตรายจากไฟฟ้า

✔เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจาก

ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบภัยและผู้ช่วยเหลือ

🎉🎉หัวข้อการอบรมทฤษฎี และปฏิบัติ🎉🎉

✔กฏหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และบทลงโทษ

✔ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประเภท และลักษณะของการประสบ

อันตรายจากไฟฟ้า

✔ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างการมนุษย์

หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

วิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

✔วิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ประสบภัย

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้าในการทำงานที่สูง

✔การสาธิต และปฏิบัติการช่วยชีวิต และวิธีปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด/ไฟฟ้าช๊อต

✔ทดสอบหลังการอบรม

🎉  🎉รายละเอียดการสมัคร 🎉🎉

💦อัตราค่าลงทะเบียน  2,600 บาท (สุทธิ)/คน

พิเศษสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ลด 10%

จ่ายเพียง 2,340 บาท

💦สมัครออนไลน์โดยสแกน QR CODE และชำระค่าอบรม

💦โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 174-212009-9

ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

💦แนบหลัก ฐานการชำระเงินผ่านทาง อีเมล

contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : PMATHAI

💦ชำระค่าอบรมภายในวันที่ 12 เมษายน 2566

💦สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณนฤมล โสกันธิกา

โทร .081-279-9501, 095-596-1276

**หมายเหตุ สำหรับสมาชิกสมาคมฯ รับส่วนลด 10%

(สมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิก 2566 เป็นที่เรียบร้อย)