สมัครสมาชิกสมาคม

ประเภทของสมาชิกสมาคมฯ ทั้ง 4 ประเภท

  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณ  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เชิญเข้าเป็นสมาชิก และบุคคลนั้นตอบรับเชิญ
  2. สมาชิกสามัญ  ได้แก่  ผู้ประกอบการบริหารทรัพย์สิน ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลและรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินด้วย เช่น นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  3. สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  ผู้ประกอบการบริหารทรัพย์สิน  ในฐานะบุคคลธรรมดา และรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินด้วย เช่น ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  4. สมาชิกสมทบได้แก่ ผู้สนใจโดยทั่วไป

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาชิกสมาคมรายปี

1. ค่าลงทะเบียน (เฉพาะครั้งแรก)                    2,500 บาท
2. ค่าบำรุงสมาชิก ประเภทสามัญ ปีละ            10,000 บาท
3. ค่าบำรุงสมาชิก  ประเภทวิสามัญ                  1,500 บาท
4. ค่าบำรุงสมาชิก ประเภทสมทบ ปีละ              1,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. กรุณากรอกรายละเอียด ในเอกสารสมัครสมาชิก พร้อมกับส่งหลักฐานการสมัครสมาชิกมายังสมาคมฯ ตามที่อยู่ดังนี้

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0955961276

 2. เมื่อทางสมาคมฯได้รับเอกสารการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา

 3. แจ้งผลการพิจารณา พร้อมเรียกเก็บค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม ถ้าได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกสมาคมฯ

สิทธิประโยชน์

1. สมาชิกสามัญ

(สมาชิกในนามบริษัท, นิติบุคคล)

1.1. ได้รับสิทธิ รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
1.2. ได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ LOGO บริษัท และ Links website ผ่าน เว็บไซท์สมาคมฯ www.pmathai.or.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1.3. ได้รับวารสารสมาคมฯ
1.4. ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้วิชาการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก
1.5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 5-10% ในการสมัครอบรม  (เฉพาะสมาชิกประเภทสามัญจะไม่จำกัดจำนวนผู้รับสิทธิ์พิเศษส่วนลด สำหรับสมาชิกประเภทวิสามัญและสมทบ จะได้รับสิทธิ์พิเศษส่วนลดเฉพาะรายชื่อของท่านที่เป็นสมาชิก เท่านั้น หมายเหตุ ตามหลักสูตรที่สมาคมฯ กำหนด)

1.6. ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย ตามที่สมาคมฯกำหนด
1.7. มีส่วนร่วมในการเสวนาวิชาการ หรือสัมมนาของสมาคมฯ
1.8. เข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี
1.9. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่กระทำผิดวินัยและจรรยาบรรณ
1.10. ได้รับสิทธิการซักถามปัญหาการบริหารทรัพย์สินผ่านสายด่วน

2. สมาชิกวิสามัญ

(สมาชิกในนามบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน)
ได้รับสิทธิประโยชน์ข้อ 1.3 – 1.10

3. สมาชิกสมทบ

(สมาชิกในนามบุคคล , ผู้สนใจทั่วไป)
ได้รับสิทธิประโยชน์ข้อ 1.3 – 1.8

หลักฐานการสมัครสมาชิก

  1. เอกสารสมัครสมาชิก
  2. รูปถ่ายตัวแทนขนาด 2” จำนวน 2 รูป (ตัวแทน)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / ตัวแทน / รับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / กรรมการผู้มีอำนาจ / รับรองสำเนาถูกต้อง
  5. หนังสือรับรองบริษัท / รับรองสำเนาถูกต้อง


ข้อบังคับสมาคม


สิทธิประโยชน์


ดาวน์โหลดใบสมัคร