พิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3

พิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27

คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร