อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3 วันที่ 24 ก.พ.66

อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4

อาคาร 27 คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

วิทยากรโดย

คุณชาญ ศิริรัตน์

บรรยายหัวข้อ : ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ใจเรือง และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บรรยายหัวข้อ :

  •         – การตรวจสอบอาคาร
  •               – ความปลอดภัยในอาคาร
  •                                                              – การตรวจสอบอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  •                              – งานระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ
  •          – งานระบบสุขาภิบาล
  •                – งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  •      – งานอาชีวอนามัย