อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3 วันที่ 23 ก.พ.66

อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

วิทยากรโดย

คุณปทิดา ดำรงกุล

คุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล

คุณสถิตย์ แก้วก่า