อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3 วันที่ 22 ก.พ.66

อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

วิทยากร โดยคุณสามภพ บุนนาค ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น.