ประชุมการดำเนินงาน จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยคุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล นายกสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมหารือโดยมี

อาจารย์วราวุธ  ยอดจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และผศ.ดร.จักรภพ  พูนสิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ

ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร