การจัดงานแรงงานพบผู้ประกอบการ วันที่ 15 -16 ธันวาคม 2565
การจัดงานแรงงานพบผู้ประกอบการ

วันที่ 15 -16 ธันวาคม 2565 

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ (อาคาร7-11)

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร