ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ภาพบรรยากาศการอบรม😘😘 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.30 

สมาคมฯ ได้มีการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคารรุ่น 2”

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

วิทยากร คุณชาญ  ศิริรัตน์

บรรยายหัวข้อ “ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร”

และ วิทยากร รศ.ดร.ศุภลักษณ์  ใจเรือง และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พระนคร

 

บรรยาย

 – การตรวจสอบอาคาร

 – ความปลอดภัยภายในอาคาร 

 – การตรวจสอบอาคาร พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

 – งานระบบไฟฟ้า , ระบบปรับอากาศ

 – งานระบบสุขาภิบาล

 – งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 – งานอาชีวอนามัย