ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ภาพบรรยากาศการอบรม😘😘 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.30 

สมาคมฯ ได้มีการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคารรุ่น 2”

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

วิทยากร คุณปทิดา ดำรงนิธิกุล

บรรยายหัวข้อ “การจัดการด้านการเงิน การบัญชี และภาษีอากร ของอาคารชุด” และ 

วิทยากร คุณสุรพล  มนูญผล

บรรยายหัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน และ การควบคุมคุณภาพงาน