ประมวลภาพการอบรม หลักสูตร ” การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2 ” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น.

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคารรุ่น 2”

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วิทยากรโดย คุณสามภพ บุนนาค