ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย