ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ