สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร


สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง                                

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กับ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและอำนวยการ (อาคาร 4)