การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาฯ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาฯ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เรื่อง

พิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้อง Chelsea A ชั้น 5

โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ