ประกาศผู้ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร “หลักสูตรผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการนิติบุคคล” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 1 วันที่ 5, 12, 19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ

ผู้ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร 

” หลักสูตรผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการนิติบุคคล “

ผ่านระบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 1

วันที่ 5, 12, 19 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา  ( 9 ชั่วโมง )  

** โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง กรณีไม่ถูกต้องโปรดแจ้งกลับสมาคมฯ ภายในวันพุธที่ 24 พ.ย. 64 **