ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร “ผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการนิติบุคคล” ผ่านระบบ ZOOM รุ่นที่ 1












ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม
หลักสูตร “ผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการนิติบุคคล” ผ่านระบบ ZOOM รุ่นที่ 1
วันที่ 5, 12, 19 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา (9 ชั่วโมง)


**โปรดตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้อง**