ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2564


บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Online Meeting (Zoom)

ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยผ่านระบบ Online Meeting (Zoom)