ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไข E-Mail

     สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอแจ้งเปลี่ยน E-Mail  

จากเดิม  contact@pma.or.th  เปลี่ยนเป็น contact@pmathailand.or.th บัดนี้ เป็นต้นไป