ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไข E-Mail

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอแจ้งเปลี่ยน E-Mail

จากเดิม  contact@pma.or.th  เปลี่ยนเป็น contact@pmathailand.or.th บัดนี้ เป็นต้นไป