ประกาศลำดับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สินครั้งที่ 1/2562

รายนามผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องรัชดา 6 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กรุงเทพฯขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มาถึงสถานที่สอบ ก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ของท่าน 30 นาที 

เมื่อถึงลำดับการสอบของท่านแล้วท่านยังไม่ลงทะเบียน หรือไม่อยู่ในบริเวณห้องสอบ จะขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับของท่าน และเลื่อนลำดับของท่านไปเป็นลำดับสุดท้าย 

*** หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***