DBD Service x Startup มิติใหม่ของการพัฒนาผู้ให้บริการไทย

มิติหนึ่งในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 คือการมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุน ยกระดับประเทศไทยให้ก้าวพ้นกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง หรือที่เห็นได้ในช่วงที่ผ่านมาว่า หน่วยงานเอกชนและรัฐบาลไทยได้ช่วยกันพัฒนา Startup จนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง การต่อยอดไปอีกขั้นคือการช่วยยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจการบริการ ซึ่งยังมีจุดอ่อนและมีศักยภาพไม่เพียงพอกับความต้องการในตลาดโลก

รายละเอียดกิจกรรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงกำหนดโครงการ DBD Service x Startup โดยเป็นการดำเนินงานในลักษณะการเชื่อมโยง Startup Platform ของไทยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ให้บริการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในการประชาสัมพันธ์บริการผ่านสื่อออนไลน์ หาลูกค้าให้ผู้ให้บริการ การให้คำปรึกษาช่วยหาทางออก พร้อมหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการของไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจบริการ, ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ Startup และเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสการตลาดแก่ธุรกิจบริการ และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันธุรกิจบริการให้ขยายตัว สร้างความเข้มแข็งภายในประเทศและระดับภูมิภาค

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอเชิญชวนผู้ให้บริการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ประเภทบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย

•    เป็นผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดาที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

•    เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบริการที่กำหนด ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจบริการแม่บ้านทำความสะอาด ธุรกิจบริการช่าง (เช่น ช่างไฟ, ช่างประปา, ช่างแอร์ และอื่นๆ) ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจสปา

•    มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจบริการ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผู้ประกอบการ

2. ประเภทนิติบุคคล ประกอบด้วย        

•    เป็นผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

•    เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบริการที่กำหนด ได้แก่ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจบริการแม่บ้านทำความสะอาด ธุรกิจบริการช่าง (เช่น ช่างไฟ, ช่างประปา, ช่างแอร์ และอื่นๆ) ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจสปา

•    มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจบริการ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผู้ประกอบการ

ในส่วนของการคัดเลือกธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อเข้ารับการพัฒนาศักยภาพการให้บริการกับกลุ่ม Startup ไทย ได้แก่ Wongnai, eatigo, Fixzy, GoWabi, ริวิโก้, น็อคดอร์,   บีนีท, ดิจิตอลบัตเลอร์, ศูนย์ร่มเย็นซีเนียร์ แคร์, เอบีเนอร์สซิ่งแคร์ และทวีสุขฐิติภัทร์ รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้ความรู้แบบเข้มข้นตลอดโครงการ

ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะได้รับประโยชน์ ได้แก่

1. การแก้ไขจุดอ่อนในธุรกิจ ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์จาก startup

2. ได้รับการสนับสนุนและได้สิทธิพิเศษต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ของกลุ่ม Startup

3. ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในทุกช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4. สินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ด้วยการเลือกเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกต้อง

5. เพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสให้ธุรกิจสามารถต่อสู้ในตลาดโลกได้

ถึงเวลาคว้าโอกาสในการยกระดับการบริการของคุณแล้ว หากผู้ให้บริการท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่www.dbdservicexstartup.com ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook   : facebook.com/SmartStartup.DBD/
โทร.           : 02-962-9955, 095-949-4632, 062-647-6522
E-Mail         : dbdxstartup@gmail.com
Website      : www.dbdservicexstartup.com