ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2562

ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะฯ เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่

อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 2

 1. นาย ฐิติกร ฉาบสุวรรณ
 2. นาย สัมพันธ์ นิลบุตร

อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4

 1. นางสาว เบญญาภา สีวิชัยแก้ว
 2. นาง อรอุมา หัตถกิจจานุกิจ
 3. นาย สธรรดร ชีวิตวรรณ
 4. นาย อโนชวัฒน์ เพิ่มผล
 5. นาย ธีระ ส่วนน้อย
 6. นายสันทัด จ้อยจำนงค์
 7. นางสาว ลัดดาวัลย์ จันทรบัญชร
 8. นางสาว จิรภัทร วราสินธุ์
 9. นาย นิรุตติ์ ศิลพร
 10. นางสาว จุไรพร พลทรัพย์
 11. นาย ศุภกิจ ศุภรังสรรค์
 12. ว่าที่ ร.ต. ศรัณยู สกุลนิมิตร
 13. นางสาว อารยา ปรังพันธ์
 14. นางสาว วรีรัตน์ ประดิษฐฐาน
 15. นาย พรัช ลิ้มสุขนิรันดร์
 16. นาย พิพัฒน์พงศ์ ทองเผือก
 17. นาย เอกภณ รัศมีธัญ
 18. นางสาว ศุภิกา สิริวณิชพันธ์
 19. นางสาว สุวรรณี แซ่ว่อง
 20. นางสาวทิตาวีร์ ชนะชัย

อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5

 1. นาย บุณยกร เฟื่องฟู
 2. นาย อัฏฐ์คณวี จารุภัทธ์นภภาดา
 3. นาย สมศักดิ์ สุขเสน
 4. นางสาว โอปอ ศิริเดช
 5. นางสาว สุนิสา สีอ่อน
 6. นาย มานพ ศรีเขื่อนแก้ว
 7. นางสาว ศุภนีพร ลางคุลเสน
 8. นาย เอกภูมิ ฮงทอง

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ
*สำหรับลำดับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์