การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสำหรับการเข้าร่วมเป็นอย่างดี 

เมื่อถึงเวลา 13.00 น. สมาชิกสมาคมฯ มาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมฯ รับหน้าที่ดำเนินการประชุมในฐานะประธานในที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมร่วมกับ คุณธนวัฒน์ สินสุกิจ อุปนายกสมาคมฯ โดยมีคุณสุภานันท์ ชูสุก ผู้จัดการสมาคมฯ รับหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมตามวาระในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

  • วาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ
  • วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา (การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561)
  • วาระที่ 3 พิจารณารายงานประจำปี 2561 
  • วาระที่ 4 พิจารณาแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2562
  • วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบดุลประจำปี 2561 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561)
  • วาระที่ 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562  (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562)
  • วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับในหมวดของจรรยาบรรณวิชาชีพ
  • วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อสิ้นสุดการประชุม ประธานฯ จึงปิดการประชุม ณ เวลา 15.00 น.

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562