บรรยากาศงานสัมมนาหลักสูตร “เรียนรู้อยู่เป็นกฎหมายบริหารทรัพย์สินยุคใหม่”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานเสวนา โดยมีคุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย คุณสุรพล มนูญผล อุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และคุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ การปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการตามระเบียบที่ออกใหม่และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า