สมาคมฯ ได้รับการตรวจประเมินหน่วยรับรองฯ โดยคณะผู้ตรวจจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. หน่วยรับรองฯ ภายใต้สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับการตรวจประเมินการดำเนินงาน โดยคณะผู้ตรวจจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ณ ที่ทำการสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อาคารธนภูมิ ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ผลการตรวจประเมินไม่พบปัญหาใด ๆ และการดำเนินงานของหน่วรับรองฯ จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก

การตรวจประเมินในครั้งนี้มีตัวแทนเข้าร่วมจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

คณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้แก่

1. คุณสุคนธวรรณ หวานแก้ว  ตำแหน่ง  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

2. คุณวรฉัตร ไพศาลจิต         ตำแหน่ง  ผู้ตรวจประเมิน

คณะผู้รับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรองฯ ภายใต้สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (สบท.) ได้แก่

1. คุณสามภพ บุนนาค             ตำแหน่ง   ประธานหน่วยรับรอง

2. คุณสุภานันท์ ชูสุก               ตำแหน่ง   QMR/ ผู้จัดการฝ่ายประเมินผล เบื้องต้นและประเมินผลการรับรอง/ เลขานุการ

3. คุณภัทรียา มอร์ตั้น              ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

4. คุณสมคณงค์ เอกพันธ์        ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบ