คณะสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสมาคมฯ ปีที่ 24

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้มีกำหนดการเดินทางไปร่วมทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาสมาคมฯ ในวันพุธที่ 26 และวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ร่วมเดินทางครั้งนี้มี คุณสุรพล มนูญผล อุปนายกสมาคมฯ คุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล เลขาธิการและเหรัญญิกสมาคมฯ คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ คุณสุริยาวุธ กิตติภูวดล และ คุณประพิณพัฒน์ อริยศรีจิต กรรมการสมาคมฯ

สมาคมฯ เดินทางถึงอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงบ่ายของวันพุธที่ 26 กันยายน และได้เข้าพบกับ คุณฉัตรพิศุทธิ์ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจันทร์ (สำลี ประชานุเคราะห์) และร่วมกันสำรวจภายในโรงเรียน จากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานและเข้าสู่ที่พัก ณ พาทิโอ บูทิค เฮ้าส์ รีสอร์ท

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561  สมาคมฯ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ วัดท่าจันทร์ วิปัสสนา ณ รีสอร์ทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการทำบุญเลี้ยงพระ ก็ได้เดินทางไปมอบทุนสมทบโครงการค่ายยุวชนรักษ์ธรรมก่อนเปิดเทอม สำหรับเด็กจำนวน 50 คน และสิ่งของต่าง ๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าจันทร์ (สำลี ประชานุเคราะห์) และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ