บรรยากาศงานเสวนา “ผ่ากฎหมายใหม่ EIA เลี่ยงโดนปรับวันละแสน”

        สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดเสวนาพูดคุยในเรื่องราวและประเด็นน่าสนใจต่าง ๆ ในบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งสิ้น 4 ภาคส่วน พูดคุยกันในประเด็นของกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA รวมถึงพูดคุยกันถึงแนวปฏิบัติที่ดีของการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวข้อในการเสวนาครั้งนี้ของเรามีชื่อว่า “ผ่ากฎหมายใหม่ EIA เลี่ยงโดนปรับวันละแสน” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับบุคคลในสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

ตัวแทนเข้าร่วมเสวนาทั้งผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานโดยตรงในด้านการบังคับใช้กฎหมาย จากแต่ละภาคส่วน ได้แก่
1. คุณสุรพล มนูญผล
ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

2. ว่าที่ ร.ต. วิรัช ตันชนะประดิษฐ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

3. คุณกานดา ปิยจันทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. คุณพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
กรมควบคุมมลพิษ

โดยมี คุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล เลขาธิการและเหรัญญิกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการบนเวทีเสวนา

บรรยากาศงานเสวนา หัวข้อ “ผ่ากฎหมายใหม่ EIA เลี่ยงโดนปรับวันละแสน”