ประกาศลำดับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

รายนามผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

ลำดับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์วันที่ 4 กันยายน 2561

รายนามผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

ลำดับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์วันที่ 6 กันยายน 2561

*** หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

รบกวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มาก่อนเวลาสัมภาษณ์ หากถึงลำดับของท่านแล้วท่านไม่อยู่ จึงขออนุญาตจัดลำดับของท่านไปเป็นลำดับสุดท้าย ขอบพระคุณค่ะ