ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถนะบุคคลฯ ครั้งที่ 4/2561

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 โดยลำดับผู้สอบและกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งก่อนวันสอบ

อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 2

 1. นายอภิศักดิ์ ปุริสังข์

อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3

 1. นายศรานนท์ มะมิล

อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4

 1. นางสาวนงพัชร์สร ภาฤทธิ์โพธิ์
 2. นางสาวไอลดา บัวแก้ว
 3. นางสาวกฤษณา ทิพย์เที่ยงแท้
 4. นางสาวจิราพร สุวรรณหงษ์
 5. นางสาวประภาพรรณ ตระกูลดี
 6. นางภัณฑิรา ชมนาค
 7. นางสาวพลอยไพลิน สรรพสิทธิ์
 8. นางจริยา พีรนันทปัญญา
 9. นางสาวปนัดดา สีลาเลา
 10. นายสุวิทย์ ชัยสัตรา
 11. นางสาวเบญญาดา มนทักษิณ
 12. นายธันยา วาดอักษร
 13. นายพัฒนวงศ์ วงศ์มณีโรจน์
 14. นางสาวพิมพ์ชนก โลหะชาละธนกุล
 15. นางสาวอารี นำรุ่งโรจน์
 16. นางสาวชุติมา ติยวุฒิโรจนกุล
 17. นางชาลินี สุวรรณวิจิตร
 18. นางสาววราณี เชษฐชีวี
 19. นางสาวจิตตนาถ ปัทมาธนามาศ
 20. นายพิชิต ชะอุ้ม
 21. นางสาวธนาอร ศรีรัตน์
 22. นางสาวศิริกุล อินทร์ทอง
 23. นายชัยยศ ลีลาสกุลชัย
 24. นางสาวปิยะพร ทองเสงี่ยม

อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5

 1. นางสาวศิริพร บุนฑารักษ์
 2. นางสาวภัทรนิษฐ์ ปกรณ์ขจรนาวิน
 3. นายทรงสิทธิ์ สัมพันธ์ศรี
 4. นางสาวรุจิรา พรายงาม
 5. นายชาญวุฒิ ตั้งปั้นธรรม