ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถนะบุคคลฯ ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

* จะสัมภาษณ์ในเดือนกันยายน วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3

 1. นาย ณัฐพล ปิ่นมณี
 2. นาย สุพจน์ โสภิณธุ์
 3. นาย อดิศักดิ์ แสนสิงห์

อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4

 1. นางสาว รัตน์ภิพร สอนพงษ์
 2. นางสาว ปาริมา สร้างนา
 3. นางสาว ปัทมา แก้วคุ้ม
 4. นาง วชิราณี สมวัลย์
 5. นาง จิตระวีศ์ วิเดช
 6. นาย จิรเดช ไกรศรี
 7. นางสาว น้ำทิพย์ บุดดาดวง
 8. นางสาว วันธิดา พงษ์คำพันธ์
 9. นางสาว นิสา สิทธิภูมิ
 10. นางสาว ขวัญฤทัย รอดสวัสดิ์
 11. นาย คมสัน ชุบทอง
 12. นาง สิริสุดา ออสุวรรณ
 13. นางสาว นพเก้า เทพพิทักษ์
 14. นาง นราทิพย์ สายัญ
 15. นางสาว เนรัญชรา ชาวไทย
 16. นางสาว อุมาพร สมบุญยอด
 17. นางสาว ธนัตฤนันท์ จันทนา

อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5

 1. นาง หนึ่งฤทัย ธนะศักดากร
 2. นาย สุภโชค เกษมจิต
 3. นาง รวีพรรณ พงษ์พานิช
 4. นางสาว นิภาพร ยาคะธรรม
 5. นาย วีรพล เจศรีชัย
 6. นาง สายใจ เจศรีชัย
 7. นางสาว กิตติยา มิดดี้