การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ”
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 ชั้น 3
อาชีพผู้จัดการอาคาร คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 และอาชีพผู้จัดการนิติบุคคล คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 ชั้น 6 บรรยายโดย คุณนคร มุธุศรี และ คุณพรเพ็ญ กำบังภัย
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 32 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ