เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้บริหารจัดการอาคารสูง (90 ชั่วโมง)”

หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารจัดการอาคารสูง (90 ชั่วโมง)

ปัจจุบันอาคารสูงในเขตเมืองเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมากตามการเจริญเติบโตของธุรกิจและความเจริญ ซึ่งเป็นผลมาจากราคาที่ดินแพงขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างอาคารสูงหลายชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยในแนวตั้ง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินและผู้อยู่อาศัยในอาคารสูง บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอาคารสูงจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการอาคารสูง วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารจัดการอาคารสูง

หัวข้อในการฝึกอบรม (รายละเอียด)

 1. งานระบบวิศวกรรม
 2. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในอาคารสูง
 3. การจัดการและงานบริการอาคารสูง
 4. งานนิติกรรมอาคารสูง
 5. การฝึกภาคปฏิบัติหรือศึกษาดูงาน

วิทยากร

 1. สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 2. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. สำนักผังเมือง/สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
 4. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กำหนดการฝึกอบรม

เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2561

(เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)

งดเรียนในวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 และ 12 สิงหาคม 2561

ชั่วโมงเรียนรวม 90 ชั่วโมง (รวมการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

สถานที่เรียน

โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์ประชุม-สัมมนา เดอะ คอนเน็คชั่น กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • วุฒิการศึกษา จบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด/อาคารสูง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สุขภาพจิตดี ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

การลงทะเบียน

ท่านละ 12,000 บาท (รวมค่าอาหารและเอกสารการฝึกอบรม)

การสมัครเข้าฝึกอบรม

 1. ใบสมัคร และหลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ต้องจัดส่งให้ครบถ้วน
  ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2561
 • ใบสมัคร (ดาวน์โหลด)
 • รูปถ่าย จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
 • หลักฐานการชำระเงิน
 1. กรุณาส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่งทางไปรษณีย์ แฟกซ์ หรืออีเมลล์ มายัง “สำนักงานวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”
 • ที่อยู่ : 4095/29 ถนนมิตรไมตรี 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-245-6602
 • E-mail : ucdc@nmu.ac.th
 1. การชำระเงิน
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
 • ชื่อบัญชี            โครงการบริการวิชาการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
 • เลขที่บัญชี         688-0-14852-2