ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2561

รายนามผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน แบ่งตามอาชีพ ครั้งที่ 2/2561